ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ นางสาวอภัสรา ขนานเภา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจกูธรดอนสัก ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว กรณี ตาเลี้ยงล่วงละเมิดหลานสาว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ในพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]