ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ผู้ประสบปัญหาสังคมด้านครอบครัวและสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]