ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับ นายจารึก คุ้มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร นางยุพา หนูรัก หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรนางสุภาพันธ์ แก้วคงคา ครู โรงเรียนบ้านยางงาม นายวิโรจน์ ชราลักษณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร กรณี ครอบครัวประสบปัญหารายได้และความเป็นอยู่ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอพุนพิน และลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เป็นผู้เสียหายคดีความผิดเกี่ยวกับเพศที่เกิดจากความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่อำเภอท่าฉาง 1 ราย และในพื้นที่อำเภอเคียนซา 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]