ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ นายบุรฉัตร เทพนม รองประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับเรื่องราวร้องเรียนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 รายได้ไม่เพียงพอ/ตกงาน โดยได้มอบถุงยังชีพ พร้อมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 3 ราย และในพื้นที่อำเภอดอนสัก จำนวน 3 ราย รวมจำนวน 6 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]