ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับแจ้งเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับแจ้งเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และมอบครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]