ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาววิลาสิณี รักหมู่มาศ นักศึกษาฝึกสหกิจ สาขาอาเซียนศึกษา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้กำลังใจผู้เสียหายและให้คำแนะนำภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของภาครัฐทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวแกครอบครัวผู้เสียหาย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]