ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ไกลเกลี่ยปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาววิลาศิณี รักหมู่มาศ นักศึกษาฝึกสหกิจ สาขาอาเซียนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ไกลเกลี่ยปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สามีทำร้ายร่างกายภรรยา โดยร่วมกับนางสาวสุภามาศ ศรีอภัย นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันตำรวจโทหญิงอ้อมใจ รุ่งกลาง สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยได้ทำการบันทึกข้อตกลงทั้งสองฝ่ายด้วยความสมัครใจและกลับคืนสู่ครอบครัว ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]