ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุป่วยติดเตียงซึ่งอยู่ในภาวะยากลำบากในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ราย ร่วมกับนางจุฑารัตน์ ประทุมสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวกุสุมา หมวกมณี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้แนะนำการเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุ คุณสมบัติและการขอเข้ารับบริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และได้บันทึกแบบสอบข้อเท็จจริงเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาความช่วยเหลือในระยะต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]