ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ และลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพ

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร และนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นทีสอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ อำเภอเมือง 2 ราย, อำเภอคีรีรัฐนิคม 3 ราย, ลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพ อำเภอเมือง 2 ราย อำเภคีรีรัฐนิคม 1 ราย ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ที่ไม่เคยชำระเลย อำเภอเมือง 2 ราย และลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงสำรวจมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ อำเภอเมือง 3 ราย อำเภอคีรีรัฐนิคม 2 รายเพื่อจักได้นำข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาตามระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]