ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ขอรับงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสิ่ งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและมีสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]