ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ขอรับงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับการประสานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพช่างชุมชน เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ จำนวน 6 ราย และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 ราย ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าชนะ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]