ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านและขอรับงบประมาณตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านและขอรับงบประมาณตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 6 หลัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มครัวเรือนเปราะบางและมีสภาพที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรมไม่มั่นคงและปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ และดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 6 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]