ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ลงพื้นที่ร่วมกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง เจ้าหน้าที่ และพยาบาลโรงพยาบาลท่าฉาง เยี่ยมพระสงฆ์ อายุ 69 ปี ที่อาพาธ ช่วยเหลือตนเองได้น้อย จำวัดอยู่ที่วัดจันทาราม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามญาติ ร่วมกันวางแผนให้การช่วยเหลือ และคุ้มครองสวัสดิภาพต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]