ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ อำเภอพุนพิน จำนวน 4 ราย อำเภอเมืองฯ จำนวน 1 ราย เป็นกรณีร้องเรียนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ทั้งนี้ ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ เกี่ยวกับคนผิการและผู้สูงอายุ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บริการคนผิการทั่วไปอำเภอ อำเภอพุนพิน จำนวน 4 แห่ง เผื่อรวบรวมข้อมูลนำเข้าพิจารณาต่อคณะกรรมการย ช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนฯ ตามลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]