ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการและติดตามประเมินการเข้าถึงสิทธิคนพิการ

วันที่ 19 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่เทศบาลดอนสัก เพื่อสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ กรณีขอความช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ราย สอบข้อเท็จจริงกรณีขอความช่วยเหลือเข้ารับอุปการะ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อำเภอเมืองฯ จำนวน 1 ราย อำเภอดอนสัก จำนวน 1 ราย กรณีขอความช่วยเหลือผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนพิการ(ติดเตียง) อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้จักได้ประสานให้ความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปและติดตามประเมินศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อำเภอเมืองฯ จำนวน 2 แห่ง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]