ลงพื้นที่สำรวจผู้ปวยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการเพื่อรับความช่วยเหลือ พม.

วันที่ 2 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ ขึ้นทะเบียนเพื่อรับการช่วยเหลือจาก พม. (ผู้ป่วยติดเตียงและตกหล่นที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ ในพื้นที่ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 16 ราย ทั้งนี้ได้แนะนำข้อมูลการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยทราบ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]