ลงพื้นที่สำรวจผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการและเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร และ นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกรศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่สำรวจผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ประ สบปัญหาทางสังคม อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 18 ราย ซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]