ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม นางสาวเบญจวรรณ ขวัญเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครอบครัวกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ (อพม. ตำบลท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆของรัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]