ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 43 ครัวเรือน

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]