ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว)

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนายวิชชบูรณ์ เนียมเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ในพื้นที่อำเภอพุนพินและอำเภอบ้านนาสาร จำนวน 4 ครัวเรือน และมอบถุงยังชีพ จำนวน 3 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]