ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น ในการสนับสนุนทางด้านวิชาการ และรวมถึงการพัฒนากิจกรรมด้านนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในพื้นที่บ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมเป็นคณะทำงานและลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น ในการสนับสนุนทางด้านวิชาการ และรวมถึงการพัฒนากิจ กรรมด้านนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่บ่อน้ำร้อนท่สะท้อน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ พื้นที่บ่อน้ำร้อนตำบลท่าสะท้อนศูนย์บริการผู้สูงอายุท่สะท้อน และศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]