ลงพื้นที่เพื่อมอบป้ายบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้แก่ผู้สูงอายุ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับนายพิทักษ์ จันทร์คง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เพื่อมอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ผ่านการประชาคมจากในพื้นที่ และอยู่ในเกณฑ์ครัวเรือนเปราะบาง มีปัญหาความยากจน และมีสภาพที่อยู่อาศัยที่ ไม่มั่นคงแข็งแรง โดยได้รับงบประมาณในการปรับสภาพบ้านจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 หลังๆ ละ 22,500 บาท รวมเป็นเงิน 90,000.-บาท ในพื้นที่ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]