ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่คนพิการ

วันที่ 14 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ กรณีขอความช่วยเหลือเข้ารับอุปการะ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาะชีวิตคนพิการ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบเงินอุดหนุนกองทุนฯ ตามลำดับขั้นตอนต่อไป และร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่คนพิการ ในพื้นที่ ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]