ลงพื้นที่เยี่ยมบัน กรณีผู้ปกครองของเด็กชายอนุชาติ หอมรัตน์ คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ กราบทูลเรื่องฐานะความยากจนของทางบ้าน

วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และนางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเกราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านร่วมกับ นางธุรสา ชินโด นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสุราษฎรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาญจนดิษฐ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเกอกาญจนดิษฐ์ เข้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคลองสระ และประธานสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]