ลงพื้นที่เยี่ยมบ้นและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ตำบลท่าทองใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎรัธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ นายบุรฉัตร เทพนม รองนายกเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้นและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรณี แม่เลี้ยงเดี่ยวมีบุตรวัย 3 ขวบ ขอความช่วยเหลือโดยได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง นมผงและน้ำดื่ม สนับสนุนโดย CSR สุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งให้คำแนะนำตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]