ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนอำเภอกาญจนดิษฐ์

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกำนันตำบลท่าทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4,8 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1,2,5,6,7,8,9 และสมาชิก อบต.หมู่ที่ 1,4,5 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 9 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จำนวน 9 ครัวเรือน ซึ่งเป็นไปตามภารกิจของกระทรวงกรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]