ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนอำเภอพระแสง

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ ศปก.สฎ. นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. และนางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 24 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการในเบื้องต้น โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุร าษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป จำนวน 23 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]