ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการกู้ยืมเงินกอบทุนๆ เพื่อประกอบอาชีพและประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ประสงค์ยื่นคำขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินสำหรับคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาตของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (เงินกู้ฉุกเฉิน) จำนวน 1 ราย เพื่อสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ประสงค์ยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (เงินกู้สามัญ) จำนวน 9 ราย และลงพื้นที่ประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจำนวน 1 ราย เพื่อวางแผนในการให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้จริงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]