ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการกู้ยืมเงินทุนฯ ประกอบอาชีพ

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 4 ราย เพื่อเสนอให้คณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมอนุกรรมการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้กู้ยืมตามลำดับ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]