ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพื้นที่ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]