ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่ตำบลสองแพรก ตำบลชัยบุรี ตำบลคลองน้อย และตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนมีความยากลำบาก โดยผ่านการทำประชาคมหมู่บ้าน โดยจัดสรรงบประมาณในอัตราวงเงินและรายการคำใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุหลังละไม่เกิน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]