ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมืองฯ อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 6 ราย เพื่อสอบข้อเท็จจริง เสนอข้อคิดเห็น และบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในระบบ http://odf.dop.go.th/ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุพิจารณาอนุมัติต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]