ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ (ประเภทรายบุคคล)

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ (ประเกทรายบุคคล) เพื่อนำข้อมูลบันทึกลงในระบบให้กู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อประกอบการพิจารณา ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร บ้านนาเดิม เวียงสระ จำนวน 11 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]