ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีร้องเรียนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีร้องเรียนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ดูแลบุตรพิการทางกาเคลื่อนไหวและหลานพิการทางสติปัญญา มีความ
ต้องการที่จะส่งตัวหลานผู้พิการเข้าสถานสงเคราะห์ ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้สอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]