ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาววาสิณี โพธ์เพชร นิติกร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม อำเภอบ้านนาสาร 1 ราย และอำเภอดอนสัก 2 ราย เพื่อนำเข้าประชุมพิจารณาช่วยเหลือต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]