ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับ อพม. หมู่ที่ 1 และ อพม. หมู่ที่ 7 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ราย โดยได้บันทึกแบบสอบข้อเท็จจริงเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาความช่วยเหลือในระยะต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]