ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีร้องศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี อบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีร้องศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จำนวน 3 ราย พื้นที่ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคมจำนวน 1 ราย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จำนวน 1 ราย ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ราย และราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]