ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน และที่เยี่ยมบ้านผู้เสียหายจากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวจันทรา เหล่ากูล จนท.ศปก.จ.สฎ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูเด็ก ครั้งที่ 1 กรณีผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ต้องทำการทดลองเลี้ยงดูเด็กก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน นับแต่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้รับมอบเด็กเข้าอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู เนื่องจากผู้ขอฯ ไม่ได้เป็นญาติสายโลหิตกับเด็ก ตามาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 และไม่ได้เป็นบุคคลตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตามามาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการรับเลี้ยงเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 และข้อ 27 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 พ.ศ.2549 ในพื้นที่อำเภอไชยา จำนวน 2 ครอบครัว เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน ซึ่งขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่อำเภอท่าชนะ 1 ครอบครัว และอำเภอไชยา 1 ครอบครัว โดยลงเยี่ยมบ้านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ตำบลวัง อำเภอไชยา เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือลำดับต่อไป และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เสียหายจากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ พร้อมให้กำลังใจ ในพื้นที่อำเภอวิภาวดี จำนวน 1 ครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]