ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และเยี่ยมบ้านผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม

วันที่ 19 มษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอ รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูเด็ก ครั้งที่ 8 กรณีผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องทำการทดลองเลี้ยงดูเล็กก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน นับแต่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้รับมอบเด็กเข้าอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู เนื่องจากผู้ขอไม่ได้เป็นญาติสายโลหิตกับเด็ก ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 และไม่ได้เป็นบุคคลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ดามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 และข้อ 27 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 พ.ศ.2549 ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 1 ครอบครัว เยี่ยมบ้านผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน ซึ่งขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือ สังคม 1300 จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่พื้นที่อำเภอพุนพิน 2 ครอบครัว และอำเภอบ้านนาเดิม 1 ครอบครัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ สิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ลำดับต่อไป และลงพื้นที่ ข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนาน 2 ครอบครัว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และนำเสนอ ข้อเท็จจริงเพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้นครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]