ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวธารารัตน์ ชูรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครพัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน จำนวน 5 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอเวียงสระ 1 ครอบครัว อำเภอเคียนซา 2 ครอบครัว และอำเภอบ้านนาสาร 2 ครอบครัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิแลสวัสดิการในเบื้องต้น โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]