ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จำนวน ทั้งหมด 18 ครอบครัว ประกอบด้วยเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 7 ครอบครัว ซึ่งพิจารณานำข้อมูลเข้าคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวน 1 ครอบครัว ติดตามเยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 1 ครอบครัว เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ จำนวน 1 ครอบครัว และสงเคราะห์ผู้สูงอายุในครอบครัวยากจน พร้อมทั้งปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 8 ครอบครัว มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล เทศบาลตำบลบ้านใต้ จำนวน 1 แห่ง และป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม ศพค.จำนวน 1 ศูนย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]