ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มการพัฒนสังคมและสวัสดิการ นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยนายปรีชา เหล้าผอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ และนางบุญทิพย์ สุภลักษณ์ อพม. หมู่ที่ ๕ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ครอบครัวยากจน โดยได้มอบข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในพื้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]