ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายวิชชบูรณ์ เนียมเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มการพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่รับเรื่องราวร้องเรียนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กรณี หญิงตั้งครรภ์ไม่มีรายได้ จำนวน 1 ราย กรณี รายได้ไม่เพียงพอ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอพุนพิน และกรณี รายได้ไม่เพียงพอ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]