ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับ นางสาวอภัสรา ขนานเภา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจกูธรบ้านนาสาร, ผู้นำชุมชน และ อพม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒*๕๑ ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]