ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ

วันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร และนายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 4 ราย และอำเภอเวียงสระ 4 ราย เพื่อเสนอให้คณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมอนุกรรมกรรมการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด และ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้กู้ยืมตามลำดับ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]