ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวนุชสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเห็จจริงคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอท่าฉาง, อำเภอไชยา, อำเภอท่าชนะ รวมจำนวน 6 ราย เพื่อเสนอให้คณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมอนุกรรมกรรมการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติให้กู้ยืมตามลำดับ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]