ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุ ที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ รายใหม่ และมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุ ที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รายใหม่ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]