ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

14 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และสิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองท่าข้าม ปลัดอำเภอพุนพิน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุนพิน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมลงพื้นที่ด้วย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]