ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ดังนี้
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายบุคคล จำนวน 6 ราย และเยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 1 ราย รวม 7 ราย ในพื้นที่อำเภอชัยบุรี อำเภอพระแสง และอำเภอเวียงสระ
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายบุคคล จำนวน 6 ราย ในพื้นที่อำเภอพุนพินและอำเภอคีรีรัฐนิคม
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายบุคคล จำนวน 8 ราย และเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้มีรายได้น้อย กรณี รับเรื่องจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จำนวน 1 ราย รวม 9 ราย ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร และอำเภอกาญจนดิษฐ์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]