ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ ปลัด อบต.พ่วงพรมคร ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.พ่วงพรมครนักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. พ่วงพรมคร อพม. อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เกิดความรุนแรงในครอบครัวของคนพิการด้านสติปัญญาทำร้ายร่างกายน้องสาวซึ่งเป็นผู้ดูแลคนพิการ เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำและวางแผนให้การช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลพ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]